Header

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แผนกตรวจสุขภาพ

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น.

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4501

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2566

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4

08:00 - 17:00

นพ.คณินทร์ ดุลยธรรมสถิต

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3

08:00 - 17:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

นพ.คณินทร์ ดุลยธรรมสถิต

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม