Header

นพ.คณินทร์ ดุลยธรรมสถิต

ศูนย์การรักษา

แผนกตรวจสุขภาพ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

  • คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตร หลักสูตร "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2561

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์