Header

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

ศูนย์การรักษา

แผนกตรวจสุขภาพ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.คณินทร์ ดุลยธรรมสถิต

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์