Header

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้

เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

ปรัชญา

ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐาน จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความปลอดภัย โดยให้บริการด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้

ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในราคที่เข้าถึงได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีผู้รับบริการพึงพอใจ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ

พันธกิจ

มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำให้บริการโดยเน้นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง

มอบการบริการที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐาน

พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง