Header

การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราตายต่อประชากรในทุกภาคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและกรุงเทพฯ ที่มีอัตราตายสูงสุดที่ 8.5 และ 8.2 รายต่อประชากร 1,000 คน  สาเหตุการตาย ในปี 2562 พบว่า สาเหตุการตาย 3 อันดับแรกได้แก่ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคระบบไหลเวียนโลหิต และโรคระบบทางเดินหายใจ

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเพื่อป้องกันและค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง  และอื่น ๆ  โดยรายการตรวจสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้
 

 

อายุ 18 - 60 ปี

  • ตรวจร่ายการทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI และวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • ตรวจสายตา อายุระหว่าง 40 – 60 ปี ควรตรวจวัดสายตา 1 ครั้ง
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งที่จำเป็น  

– มะเร็งเต้านม อายุ 30 – 39 ปี : ควรตรวจทุก 3 ปี  และ อายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจทุกปี ควรคลำเต้านมด้วยตนเอง และตรวจ mammogram ทุก 1- 2 ปี

– มะเร็งปากมดลูก อายุ 30 – 65 ปี : ควรตรวจ pap smear ทุก 3 ปี

– มะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป : ควรตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี

  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

– ตรวจหาภาวะซีด : อายุ 18 – 60 ควรตรวจหาภาวะซีด 1 ครั้ง เพื่อให้การดูและรักษาที่เหมาะสม

– ตรวจหาเบาหวาน : อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 3 ปี ถ้าตรวจเจอเร็วจะรักษาได้เร็ว ป้องกัน และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

– ตรวจหาไขมันในเลือด : อายุ 20 ปีขึ้นไปควรตรวจทุก 5 ปี ช่วยคัดกรอง และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

  •  แบบประเมินสภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานที่จำเป็น สามารถคัดกรองได้ด้วยตนเอง หรือ บุคลากรสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมิน ภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การติดบุหรี่ สุรา ยาและสารเสพติด เพื่อให้รับคำปรึกษา และการดูแลที่เหมาะสม


การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

 

อายุมากกว่า 60 ปี

  • ตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI และวัดความดันโลหิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • ตรวจสายตา อายุ 60 – 64 ปี ตรวจทุก 2 – 4 ปี อายุ 65 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการมองไม่เห็น
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น

– ตรวจปัสสาวะ ควรตรวจทุกปี เพื่อคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ

– ตรวจหาภาวะซีด ควรตรวจทุกปี เมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไป

– ตรวจหาไขมันในเลือด ควรตรวจทุก 5 ปี

– ตรวจหาเบาหวาน ควรตรวจทุกปี

– ตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของไต ควรตรวจทุกปี เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของไต

  • ตรวจคัดกรองมะเร็ง

– มะเร็งปากมดลูก ตรวจทุก 3 ปีจนถึงอายุ 65 ปี หลังจากนั้นตรวจตามความเหมาะสม

– มะเร็งเต้านม ตรวจ mammogram ทุก 1-2 ปี

– มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี

  • ประเมินสภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ

– ภาวะโภชนาการ เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ และได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสม

– ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต

– ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหัก

– ภาวะสมองเสื่อม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต

– ภาวะซึมเศร้า เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้า และได้รับการวินิจฉัยช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสม


ข้อมูลอ้างอิง : แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ประจำศูนย์

แผนกตรวจสุขภาพ

พญ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.คณินทร์ ดุลยธรรมสถิต

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมสาว ๆ จึงควร ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เพราะผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก คุณสุภาพสตรีหลายท่านคงมีความกังวลในการตรวจ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะการตรวจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมสาว ๆ จึงควร ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เพราะผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก คุณสุภาพสตรีหลายท่านคงมีความกังวลในการตรวจ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะการตรวจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน (Occupational lung disease)

ซิลิโคสิส (Silicosis) เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด โดยองค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้จัดให้ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรควัณโรคมากยิ่งขึ้นด้วย

โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน (Occupational lung disease)

ซิลิโคสิส (Silicosis) เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด โดยองค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้จัดให้ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรควัณโรคมากยิ่งขึ้นด้วย

โรคทางนรีเวช ภัยร้ายของคุณผู้หญิง ป้องกันได้ด้วยการตรวจภายใน

ร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน บางครั้งร่างกายอาจเกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆขึ้นได้ เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับโรคทางนรีเวชที่สำคัญ ๆ เพื่อให้เตรียมตัวป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

โรคทางนรีเวช ภัยร้ายของคุณผู้หญิง ป้องกันได้ด้วยการตรวจภายใน

ร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน บางครั้งร่างกายอาจเกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆขึ้นได้ เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับโรคทางนรีเวชที่สำคัญ ๆ เพื่อให้เตรียมตัวป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที