Header

PRINCSUVARNABHUMI AWARDS รางวัล และมาตรฐานการรับรอง

21 เมษายน 2566

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาล

และการบริการด้วยมาตรฐานสากลจาก  Joint Commission International (JCI)

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลก Joint Commission International (JCI) ,

Gold Seal of Approval® โดยพิจารณามาตรฐานในหลายด้าน เช่น มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

นโยบายด้านเฮลท์แคร์ บรรษัทภิบาล การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน คุณภาพการให้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ฯลฯ นับเป็นสิ่งสะท้อนถึงการดำเนินงาน และความก้าวหน้า

ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานสถานพยาบาลที่ทัดเทียมในระดับสากล ซึ่งเป็น

ไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI แล้วจะแตกต่างจากสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน

โดยสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI แล้วนั้น จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

ทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากสถาน

พยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและถูกคน

2. บุคลากร ในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาด

จากการสื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล

3. ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง

4. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน

5. ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่มาเยี่ยม

ผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย

6. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและได้รับการเฝ้า ระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คว้ารางวัล โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิยอดเยี่ยมแห่งปี

Secondary Hospital Award of the Year - Thailand  ในงาน 

Healthcare Asia Awards 2023ที่ประเทศสิงคโปร์

Healthcare Asia Awards 2023 เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับเอเซีย

 

ซึ่งได้เฟ้นหาองค์กรธุรกิจผู้ให้บริการครอบคลุมในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม บริการ ตลอดจน

เทคโนโลยีล้ำสมัย ที่นำมาใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่โลกเริ่มฟื้นตัวจากการ

ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ปี 2022ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่มีความ

สามารถในการให้บริการผู้ป่วยและปกป้องพนักงานได้เป็นอย่างดี ภายใต้ความความท้าทายก็ตาม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วงที่โควิดมีการระบาดอย่างไม่แบ่งชนชั้น,

มีการขยายการบริการคลินิกเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีการดูแลที่ครอบคลุมในโรคที่มีความรุนแรง เช่น เคสฉุกเฉิน

โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คว้ามาตรฐานรางวัลระดับโลก

ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจาก Global Healthcare Accreditation (GHA)

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” คว้ามาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลกด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจาก

Global Healthcare Accreditation (GHA)

โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(GHA Covid-19 for Medical Travel Program) จาก Global Healthcare Accreditation (GHA)

 

องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการชาวต่างชาติที่มารักษาพยาบาลในไทย

หรือ Medical Tourism ในโปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็นสถานพยาบาลแห่งที่ 3

ในประเทศไทย และแห่งที่ 4 ในโลก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้นับเป็นความสำเร็จของ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ทั้งยังเป็นการตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19 อย่างต่อเนื่อง

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เนื่องจากมีทำเล

ที่เหมาะกับการรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพียง 20 นาที จากสนามบินสุวรรณภูมิ และมาตรฐานความปลอดภัย

ที่เคร่งครัด โดยแยกส่วนกับผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปกติ ทำให้ทั้งผู้เข้ารับบริการในพื้นที่เกิดความมั่นใจถึงมาตรการ

ในการควบคุมโรค ที่เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ"  ผ่านมาตรฐาน HIMSS Stage 6 และมีแผนเตรียมเข้าทดสอบ

Stage 7 มุ่งยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนประสบความสำเร็จ สามารถผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 6 จาก HIMSS

(Healthcare Information and Management Systems Society) ในปี 2020 

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) เป็นองค์กรที่คิดมาตรฐานรับรองระบบ

การทำงานที่เน้นในเรื่องของการทำให้ผู้รับบริการในโรงพยาบาลมีสุขภาพที่ดี ด้วยการใช้ระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกำหนด

ระเบียบวิธี และขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง 

HIMSS Analytics กำหนดไว้ การได้รับมาตรฐานนี้ ส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้น

แนวหน้าของไทย ทั้งเรื่องเวชระเบียน คุณภาพการรักษา และเวลาที่เร็วขึ้น  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการอย่างสูงสุด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับมาตรฐาน HA ระดับ 2 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อยกระดับการบริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน

มีการปรับปรุงพัฒนา สร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างคุณภาพ

ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และสร้างการบริการที่เป็นเลิศ

   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

19 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

ซึ่งทางโรงพยาบาลนำกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, เจาะปลายนิ้วเพื่อดูน้ำตาลในเลือด และยังมีกิจกรรมเกมส์หมุนวงล้อลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย

19 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

ซึ่งทางโรงพยาบาลนำกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, เจาะปลายนิ้วเพื่อดูน้ำตาลในเลือด และยังมีกิจกรรมเกมส์หมุนวงล้อลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย

13 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

13 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

11 มิถุนายน 2567

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีม “เพราะสุขภาพที่ดี ไม่จำกัดเพศ”

11 มิถุนายน 2567

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีม “เพราะสุขภาพที่ดี ไม่จำกัดเพศ”