Header

พญ.กฤตยา อังกูรเกริกไกร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.กฤตยา อังกูรเกริกไกร

เลขที่ใบอนุญาต: ว.49608

ศูนย์การแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ