Header

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์

ศูนย์การแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.จิราภา ทรงเพ็ชร์มงคล

จักษุแพทย์, เด็กและตาเข

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.กฤตยา อังกูรเกริกไกร

โสต ศอ นาสิกวิทยา