Header

การตรวจสุขภาพก่อนทำงาน

blank บทความโดย : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจร่างกาย และสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หมายถึง การตรวจสุขภาพของลูกจ้าง ปกติตรวจปีละครั้ง รายการตรวจสุขภาพทั่วไป ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด น้ำตาลในเลือด ค่าการทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาการตรวจตามอายุ เช่น อายุ 35 ปีขึ้นไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น
 • การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง หมายถึง การตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอันตราย คือ สารเคมีอันตราย เชื้อโรคต่าง ๆ กัมมันตภาพรังสี ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน แสง  เสียง และสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตราย เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ซึ่งอาจต้องใช้การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด  สมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสารบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีทางปัสสาวะ หรือเลือด

วัตถุประสงค์การตรวจสุขภาพ

 • เพื่อป้องกันโรคที่อาจค้นพบได้ในระยะต้น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  การคัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นต้น
 • เพื่อประเมินความเหมาะสมของลูกจ้างที่จะเข้ามาทำงานว่าสภาพร่างกายมีความพร้อมหรือไม่ เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนแท่นน้ำมัน การทำงานบนเรือ เป็นต้น
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบพื้นฐาน สำหรับการเฝ้าระวังทางสุขภาพต่อไปในอนาคต
 • เพื่อตรวจหาความผิดปกติของลูกจ้างที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เพื่อเฝ้าระวังโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง การตรวจสมรรถภาพปอดให้กับพนักงานที่สัมผัสสารเคมีที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวอนามัย

 • ตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (pre-employment examination) เป็นการตรวจสุขภาพก่อนที่หน่วยงานนั้นจะจ้างคนทำงานเข้ามาทำงาน (ผู้รับการตรวจการตรวจยังไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานนั้น) เพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงาน  โดยการตรวจสุขภาพประเภทนี้ไม่ได้มีข้อบังคับตามกฏหมาย
 • ตรวจแรกรับเข้าทำงาน (pre-placement examination) เป็นการตรวจสุขภาพหลังจากตกลงรับเข้าทำงานแล้วหรือเปลี่ยนลักษณะงานที่มีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม เพื่อเป็นข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นและดูว่าสุขภาพพนักงานมีความพร้อมในการทำงานประเภทนั้นๆหรือไม่ เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง   การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี  โดยต้องตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพตามระยะ (periodic examination) เป็นการตรวจติดตาม หรือเฝ้าระวังสุขภาพคนทำงาน  ซึ่งอาจมีแนวโน้มแย่ลงหลังสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆในที่ทำงาน โดยจัดให้มีการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (return to work examination) หมายถึง การสุขภาพของลุกจ้างว่ามีความพร้อมกับการกลับเข้ามาทำงานหรือไม่ ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่ 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน ให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษา หรือแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการ
 • การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (retirement examination ) การตรวจสุขภาพเพื่อทราบสุขภาพของลูกจ้างที่กำลังจะออกจากงาน  ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาต้นเหตุว่า โรคหรือภาวะที่เป็น เกิดจากการทำงานในสถานประกอบการที่เดิมหรือไม่

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

“ปวดหู” เกิดจากอะไร ?

อาการปวดหู อาการที่บ่งบอกว่าหูชั้นนอกอักเสบ คือ มีอาการคัน ระคายเคือง ปวดหู หูอื้อ หรือมีของเหลวไหลออกจากหู

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“ปวดหู” เกิดจากอะไร ?

อาการปวดหู อาการที่บ่งบอกว่าหูชั้นนอกอักเสบ คือ มีอาการคัน ระคายเคือง ปวดหู หูอื้อ หรือมีของเหลวไหลออกจากหู

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หลายคนอาจไม่คุ้นหูหรือไม่เคยได้ยิน ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรง และการดำเนินของโรคที่รวดเร็ว อาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หลายคนอาจไม่คุ้นหูหรือไม่เคยได้ยิน ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรง และการดำเนินของโรคที่รวดเร็ว อาจนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อัลตราซาวด์ คืออะไร?

อัลตราซาวด์  นั้นเป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000  Hz  คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ นี้ ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์  ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ  รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อัลตราซาวด์ คืออะไร?

อัลตราซาวด์  นั้นเป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000  Hz  คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ นี้ ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์  ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ  รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม