Header

รับวัคซีนโมเดอร์นาครบโดสและบูสเตอร์ กระตุ้นภูมิโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้ถึง +37 เท่า

หลังจากที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในประเทศไทย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ ก็มีแนวโน้มที่น่ากังวลมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทโมเดอร์นา (Moderna, Inc.) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า การรับวัคซีนโมเดอร์นาครบโดสและบูสเตอร์ สามารถช่วยกระตุ้นภูมิโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสัญญาณดีในการรับมือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว ภายในประเทศ

ทางโมเดอร์นา เผยว่า 29 วัน หลังการรับวัคซีนโมเดอร์นา ขนาด 50 ไมโครกรัม เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้นภูมิ) สามารถกระตุ้นภูมิโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้สูงถึงประมาณ 37 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภูมิที่เกิดขึ้นหลังรับวัคซีนโมเดอร์นาครบโดส นอกจากนั้น ยังมีผลวิจัยเผยว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกระตุ้นภูมิได้ ด้วยการเพิ่มปริมาณยาเป็นขนาด 100 ไมโครกรัม โดยผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถกระตุ้นภูมิสายพันธุ์โอไมครอนได้สูงถึงประมาณ 83 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภูมิที่เกิดขึ้นหลังรับวัคซีนโมเดอร์นาครบโดส

 

ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลฯ ซึ่งปฏิบัติภายใต้แนวทางของสาธารณสุขของไทย ยังให้บริการ แบบหนึ่งเข็ม(โดส) ขนาด 100 ไมโครกรัม เท่านั้น

ผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถกระตุ้นภูมิสายพันธุ์โอไมครอนได้สูงถึงประมาณ 83 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภูมิที่เกิดขึ้นหลังรับวัคซีนโมเดอร์นาครบโดส

 

อ้างอิง: ข่าวประชาสัมพันธ์ โมเดอร์นา (Moderna Press Release) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 64)

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์