Header

ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ไข้หวัดใหญ่ ราคา 850 บาท

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 850.-/1,400.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 850.-/1,400.-

รายละเอียดแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธ์ุ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันงูสวัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แบบ 9 สายพันธุ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แบบ 9 สายพันธุ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แบบ 9 สายพันธุ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

วัคซีนพื้นฐานที่ควรได้รับ

วัคซีนพื้นฐาน เป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ เน้นวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยวัคซีน 8 ชนิด ได้แก่

  • วัคซีนวัณโรค (BCG)
  • วัคซีนตับอักเสบบี (HB)
  • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB)
  • วัคซีนโปลิโอ (OPV)
  • วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
  • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
  • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP)
  • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

.

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม