เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

(Magnetic Resonance Imaging, MRI)

เป็นการตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับคลื่นความถี่วิทยุ ไม่มีรังสีเอ็กซ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจน ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำในการ วินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น

ใช้ได้ดีกับ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นที่ยึดกระดูกและกล้ามเนื้อ