Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุเมธ คำฮอม

ศัลยแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกเด็กสุขภาพดี

แผนกจักษุ

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.กุลพัชร จุลสำลี

เเพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อเข่า ข้อสะโพกเเละกระดูกหักซับซ้อน

แผนกศัลยกรรม

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (มะเร็งวิทยานรีเวช)

แผนกเด็กสุขภาพดี

แผนกอายุรกรรม

แผนกศัลยกรรม

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

สมองและระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธราวุฒิ เมฆธารา

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนกโรคหัวใจ

นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนกสุขภาพสตรี

​​นพ.สุรพล ศรีวงค์พานิช​

อัลตร้าซาวน์ทางสูติศาสตร์

แผนกเด็กสุขภาพดี

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกศัลยกรรม

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกเด็กสุขภาพดี

แผนกอายุรกรรม

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นราทร วัฒนาศรมศิร

เเพทย์สูตินรีเวช

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.นิธิศ ศรีอุเทนชัย

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกศัลยกรรม

นพ.ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

แผนกไตเทียม

พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.ธีรเมศร์ ไกรสินธุ์

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

แผนกศัลยกรรม

พญ.กิติยา จันทรวิถี​

ศัลยศาสตร์ทั่วไป​

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกโรคมะเร็ง

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แผนกศัลยกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.สรวุฒิ ธรรมยงศ์กิจ

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกโรคหัวใจ

นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์

แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ

แผนกสุขภาพสตรี

พญ.ปวีณา อมรเพชรกุล

สูตินรีแพทย์

แผนกสุขภาพสตรี

​นพ.ชาญ วัฒนาศรมศิร

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (มะเร็งนรีเวช)

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกศัลยกรรม

นพ.ศิระ เลาหทัย

ศัลยเเพทย์ทรวงอก

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.สุพจน์ กังวาฬ

ออร์โธปิดิกส์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกไตเทียม

นพ.ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

อายุรเเพทย์โรคไต

แผนกอายุรกรรม

พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช

อายุรศาสตร์โรคเลือด

แผนกอายุรกรรม

แผนกศัลยกรรม

นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์

ศัลยแพทย์ประสาท

แผนกโรคกระดูกและข้อ

นพ.วรภพ ไตรรัตนาภิกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกอายุรกรรม

นพ.พิศุทธิ์ กาฬปักษี

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ทางเดินปัสสาวะ)

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกโสต ศอ นาสิก

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยา (อนุสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ)

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ทันตกรรม

นพ.ศิริพงษ์ ประเสริญสุนทราศัย

ศัลยแพทย์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สรวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกจิตเวช

แผนกพัฒนาการเด็ก

พญ.ณัฎฐิญา ชูเมือง

กุมารเเพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณิชกานต์ พินิจจิตรสมุทร

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกพัฒนาการเด็ก

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.นภวรรณ สินธุวงษ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.บุชกร ชุนเฮงพันธุ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกพัฒนาการเด็ก

พญ.ปุณณมา เชยชม

กุมารเเพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.มัลลิกา วิศาล

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.วิไลวรรณ ปันฟอง

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ศิริพร จินตสถาพร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกจิตเวช

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง