พญ.เพชรพนิต การุณยวนิช

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
: เแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
: วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ราชวิทยาลัย โสต ศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน
: แพทย์ใช้ทุน สังกัด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินรพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่
: แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินรพ.บางปะกอกสมุทรปราการ

งานวิจัย
: Comparison of Analgesic Effect between Low dose and High dose Gabapentin on Post Tonsillectomy Pain

ประวัติการฝึกอบรม/Certification
: November 2017
Functional Endoscopic Sinus Surgery course at Siriraj Hospital Faculty of Medicine, Bangkok, Thailand
: October 2017
Medical observer at Royal Victorian Eyes and Ears hospital, Victoria, Australia
: November 2016
International Temporal Bone Resection course at Rajavithi hospital, Bangkok, Thailand
: December 2016
Medical observer at audiology and communication therapy department, Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine, Thailand
: December 2016
Medical observer at Rhinology department, Chulalongkorn University Faculty of Medicine, Thailand