พญ.พรรักษ์ ศรีพล

แพทย์จักษุ

ประวัติการศึกษา
: แพทยศาสตร์บัณฑิตย์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
: จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม
: Clinical observership program in Glaucoma at Aravind eye hospital, Madurai, India
: Clinical observership in Ophthalmology at Tufts University, Boston, USA

ประสบการณ์การผ่าตัดและทำงาน
: ทำงานในฐานะจักษุแพทย์ 8 ปี
: ทำงานในฐานะจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน 3 ปี
: ประสบการณ์ในการผ่าตัดต้อกระจกและต้อหิน รวมกว่า 10000 เคส

งานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย
: Comparison the Effects of Dexamethasone and Loteprednol etabonate on Epithelial Healing: A Randomized Controlled Trial
: Efficacy of micropulse transcleral cyclophotocoagulation in uncontrolled glaucoma at Srinagarind Hospital, Thailand
: Prevalence of glaucomatous blindness
: Factors associated with glaucomatous blindness