พญ.กิติยา จันทรวิถี

ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
: แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556

วุฒิบัตร
:ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ ปี2561

ประสบการณ์ในการรักษา
:Laparoscopic Cholecystectomy
Laparoscopic appendectomy…etc