นพ. อดิศร มนูสาร

อายุรกรรม ว.32635

ประวัติการศึกษา
: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: วุฒิบัตร อายุศาสตร์
: ปริญญาเอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2554
: วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป

ความชำนาญการ
: อายุรแพทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
: ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

เเพทยสภา
: วุฒิบัตร วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม 2554

ประวัติการทำงาน
: โรงพยาบาลป่าตอง 3 ปี
: โรงพยาบาลดีบุก 6 ปี