นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ว.46424 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
| ปริญญาตรี : คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่