🤖ประมวลภาพ สสจ.จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจประเมินมาตรฐานบริการสถานพยาบาล

🤖ประมวลภาพ อบรมหลักสูตร การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
✅- 7 กรกฏาคม 2565 –
#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล