แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค  การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา

แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก  โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไป และสาขาต่าง ๆ

การคัดกรองทารก และทารกแรกเกิด

  • วินิจฉัยคัดกรองภาวะการได้ยินบกพร่องในเด็กตั้งแต่แรกเกิด

  • วินิจฉัยคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic

กุมารเวชศาสตร์

เราเตรียมพร้อมดูแล และให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ

  • โรคหวัดทั่วไป

  • โรคมือเท้าปาก (HFMD)

  • โรคอีสุกอีใส

  • การฉีดวัคซีนสำหรับทารก และเด็ก

  • คลินิกเตรียมพร้อมเด็กในการท่องเที่ยว

การพัฒนาความคิด และพฤติกรรมของเด็ก

โรคภูมิแพ้

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

วิทยาทางเดินอาหาร และโภชนาการ

ศัลยกรรมเด็ก และทารก