Men’s Health Department

แผนกสุขภาพเพศชาย

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สวุรรณภูมิ ให้บริการ ดูเเล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา รวมถึงฟื้นฟูสุขภาพของท่านผู้ชายแบบครบองค์รวม

โดยใช้วิธีการของแพทย์สมัยใหม่ ผสมผสานกับแพทย์ทางเลือกเราพร้อมดูแล ให้คำปรึกษาท่านแล้ววันนี้ พร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

Men’s Health Department (แผนกสุขภาพเพศชาย)

เพราะเรา..เข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาของเพศชาย ดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้ครอบคลุมทุกสุขภาพของเพศชาย พร้อมช่วยวางแผนการรักษา ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว สามารถรักษาได้ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มมีปัญหาเล็กน้อย ไม่มีโรคประจำตัว ไปจนถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว

Men’s Health Department (แผนกสุขภาพเพศชาย)

เปิดบริการ

วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 13.00 น.