แผนกสุขภาพสตรี

ให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช เข้าใจ และตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพ

และให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และรักษาโรคของสตรีฝากครรภ์

การคลอด ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สูตินรีเวชทั่วไป

 • การตรวจประจำปี และการการตรวจแปปสเมียร์
 • การรักษาโรคติดเชื้อ และอาการทางสูตินรีเวช
 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และการทำหมัน

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก เป็นช่วงของการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จะสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สอง เป็นช่วงของการตรวจโครงสร้างของทารก และการเกาะของรก
 • การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามเป็นการคัดกรองความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์แบบ 3 มิติและ 4 มิติ
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก หรือการตรวจเลือดของมารดา เพื่อประเมินโครโมโซมของทารก

หัตถการทางสูตินรีเวช

 • วินิจฉัยหรือการผ่าตัดส่องกล้องสำหรับเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การดูแลหญิงวัยหมดประจำเดือน

 • การประเมิน และการจัดการปัญหาของการหมดประจำเดือน
 • การให้ฮอร์โมนทดแทน
 • การประเมินก่อนการตั้งครรภ์
 • การฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวน์
 • การตรวจสุขภาพภายหลังการคลอด