แผนกวัคซีน

การให้วัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง การได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน

ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล รวมถึง

การป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่าง ๆ 

การให้บริการในโรงพยาบาล

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่ท่านควรจะได้รับตามช่วงอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงานและอาชีพ เช่น วัคซีนสำหรับกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไป สตรีมีครรภ์หรือสตรีก่อนแต่งงาน นักท่องเที่ยว นักเดินทาง ผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่างประเทศและกลุ่มเสี่ยง โดยท่านสามารถเลือกรับวัคซีนหลังจากปรึกษากับแพทย์