แผนกตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันโรคก่อนที่จะป่วย หรือเมื่อป่วยแล้วสามารถรักษาได้ทันท่วงที และเป็น
การประเมินความพร้อมก่อนเริ่มงานว่าพนักงานมีสุขภาพพร้อมสำหรับงานที่จะทำหรือไม่ โดยเฉพาะงานที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานนอกชายฝั่ง เป็นต้น

การให้บริการในโรงพยาบาล

การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่ง

(Pre-placement examination)

รวมถึงการตรวจสุขก่อนบรรจุงาน ที่มีปัจจัยเสี่ยงจำเพาะ (Pre-placement for specific job) เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานนอกชายฝั่ง การทำงานบนที่สูง การทำงานของคนขับรถสาธารณะ เป็นต้น

การตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง

(Periodic examination)

ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในบริษัททั่วไป และพนักงานที่ทำงานในโรงงาน ที่ต้องสัมผัสปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น สารเคมี เสียงดัง เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน

(Retirement health examination)

เพื่อทราบสภาวะลูกจ้างก่อนออกจากงาน และใช้เป็นข้อมูลภายหลังในการพิจารณาต้นเหตุว่า โรคที่เกิดกับลูกจ้างเป็นโรคจากการทำงานหรือไม่

การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน

(Return to work management)

เพื่อประเมินว่าหลังจากลูกจ้างป่วย และหยุดพักงานไปแล้ว สามารถกลับมาทำงานได้หรือไม่

การตรวจอื่น ๆ

เช่น การให้บริการวัคซีน การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน การตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

การให้บริการในสถานประกอบการ

การเดินสำรวจสถานประกอบการ

(Walkthrough survey)

เพื่อประเมินความเสี่ยงของสิ่งคุกคามในสถานประกอบการ เช่น เสียง สารเคมี  เป็นต้น  และเพื่อออกแบบรายการตรวจสุขภาพ

บรรยายให้ความรู้และจัดอบรมด้านอาชีวอนามัย

ให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยแก่สถานประกอบการ

เช่น กรณีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติ  การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานและเป็นไปตามกฏหมาย เป็นต้น

การจัดห้องพยาบาลในสถานประกอบการ