เทคโนโลยีทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล

(Digital General X-ray)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

(CT Scan)

เครื่องเอกซเรย์เต้านม

(Mammogram)

เครื่องตรวจความหนาแน่น

ของกระดูก

เครื่องสร้างภาพด้วยสนาม

แม่เหล็กไฟฟ้า

เครี่องตรวจด้วยคลื่นเสียง

ความถี่สูง