ห้องคลอดและทารกแรกเกิด

คำแนะนำ :

ห้องคลอดและทารกแรกเกิด  ให้การดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ตามมาตรฐานสากล ห้องคลอดสะอาดปราศจากเชื้อ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน อาทิ เครื่องช่วยคลอดแบบต่างๆ เครื่อง Transport  Incubator ใช้เคลื่อนย้ายทารกจากห้องคลอดไปแผนกทารกแรกเกิด  เครื่องตรวจวัดชีพจรทารกในครรภ์ ท่อก๊าซแบบฝังในห้องรอคลอดและห้องคลอด  เครื่อง Radiant Warmer เตียงคลอดระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์ ทารกที่คลอดใหม่ทุกรายจะได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์ตั้งแต่แรกคลอด ได้รับคำแนะนำและสอนการเลี้ยงดูทารกด้วยนมมารดา ตลอดจนการปฏิบัติตนทั้งขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงการดูแลที่บ้าน รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและติดตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

การบริการ :

การบริการ

  • ให้การดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ตามมาตรฐานสากล