ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

คำแนะนำ :

ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาโดยทีมรังสีแพทย์ ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดและชัดเจน

เทคโนโลยีทางการแพทย์
• เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Digital MRI 3 Tesla)
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)
• เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคแบบ ปลอดรังสี
• เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์
• เครื่องอัลตราซาวด์ 4D

การบริการ :

ความหนาแน่นของกระดูกหรือเครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก (DXA Scan) :

ใช้ในการวินิจฉัยโรคกระดูก รวมถึงโรคกระดูกพรุน

เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ :

เทคนิคการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายด้วยการฉายลำแสงเอกซ์ เพื่อเก็บรายละเอียดแนวตัดขวางของอวัยวะภายใน กระดูก เนื้อเยื่ออ่อน และหลอดเลือด บางครั้งก็ใช้สารความคมชัดหรือ “สีย้อม” ผ่านทางปาก ฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดำ หรือทั้งสองอย่าง

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่ (3 มิติ) :

เพื่อการตรวจเพื่อหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดมากที่สุด

เครื่องตรวจเอ็กซเรย์ชนิดที่ใช้ร่วมกับสารทึบรังสี :

เพื่อฉายภาพถ่ายรังสีเอกซ์อย่างต่อเนื่อง มักใช้ในการตรวจดูความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หรือตรวจดูภาพถ่ายระหว่างการวินิจฉัย

เครื่องตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) :

เทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความเข้มสูง เพื่อการตรวจทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่าง ๆ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ :

 เทคนิคการสร้างภาพที่ช่วยให้สามารถมองเห็นเข้าไปภายในร่างกายมนุษย์ วิธีการได้รวมผสมผสานในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวัด และสารกัมมันตรังสี เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยวินิจฉัยปัญหาในถุงน้ำดี ไต หรือต่อมไทรอยด์ อีกทั้งยังสามารถช่วยตรวจหาการไหลเวียนของเลือดที่ผิดปกติ หรือไม่เพียงพอที่จะไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อต่าง ๆ

การถ่ายภาพรังสีระนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอน/ฉายแสงเอ็กซเรย์ :

เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย และติดตามความก้าวหน้าของการรักษาทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคนี้ในการช่วยศึกษาและติดตามกระบวนการชีวเคมีที่เฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย

อัลตราซาวน์ :

เป็นการตรวจวนิจฉัยโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อสร้างภาพของอวัยวะและโครงสร้างต่าง ๆ ภายในร่างกาย

การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป :

เป็นการถ่ายภาพสองมิติในอวัยวะหรือส่วนที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยรังสีเอกซเรย์ขนาดอ่อน เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค