ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

รับสมัครงาน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน

5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)

6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)

7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง : 35/2 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.6 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

Call Center : 02 0805999

อีเมล์ : princhospital@princhealth.com