ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI

มุ่งมั่นในการดูแลรักษาให้แก่ผู้เข้ารับบริการด้วยความพร้อมทั้งด้านทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างแม่นยำและทันท่วงที อีกทั้งการบริการที่อบอุ่นและประทับใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Vision :

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นนำที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

Mission :

  มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำ ให้บริการโดยเน้นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง

  มอบการบริการที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐาน

พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้

เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม

คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา